Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Latem latam z Wrocławia”

 

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Orga­ni­za­torem konkursu „Gorące Połączenia z Wrocławia” jest Port Lotniczy Wrocław  S.A., z siedzibą przy ul. Granicznej 190 we  Wrocławiu, zwany dalej Organizatorem.

1.2. Uczestnicy konkursu, poprzez fakt przystąpienia do niego, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926.) – Organizator. W szczególności Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania w materiałach związanych z Konkursem.

1.3. Konkurs orga­ni­zowany przez Orga­ni­za­tora prowadzony jest na stronie www.wroairport.pl na zasadach określonych w niniejszym Reg­u­laminie.

1.4. Konkurs odby­wa się na tere­nie Rzeczy­pospo­litej Polskiej.

1.5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

1.6. Zadaniem konkursowym jest wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.wroairport.pl

1.7. Konkurs trwa od 14 czerwca od godz. 13.00 do 14 września 2015 do 23:59.

1.8. Organizator może zdecydować o przedłużeniu czasu trwania konkursu.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zamieszkała na terytorium Polski.

2.2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Zgoda taka musi zostać przedstawiona na wezwanie Organizatora. W przypadku jej braku Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

2.3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, pracownicy firm współpracujących przy organizacji konkursu ,,Gorące połączenia z Wrocławia”, pracownicy firm podwykonawczych oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Jednocześnie Organizator umożliwia tym osobom publikacje wpisów z zastrzeżenie, że nie biorą one udziału w konkursie.

2.4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Pracy, która nie spełnia wymagań technicznych Regulaminu lub narusza prawo – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.

 

3. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU I JEGO PRZEBIEG

3.1. Zadanie konkursowe polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie www.wroairport.pl

3.2. W formularzu należy opisać wybraną podróż lotniczą z Wrocławia oraz nadesłać od 3 do 5 zdjęć obrazujących opisywaną historię.

3.3. W formularzu należy podać imię i nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika konkursu.

3.4. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu  e-mail oraz numeru tel. kontaktowego.

3.5. Praca konkursowa przejdzie moderację i zostanie umieszczona na stronie www.wroairport.pl przez przedstawiciela Organizatora, o czym uczestnik zostanie powiadomiony mailowo.

3.6. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji pracy konkursowej, zgodnie z wymaganiami platformy, na której przeprowadzany jest konkurs.

3.7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z umożliwieniem dostępu do danych uczestnika. W szczególności nazwiska oraz adresu e-mail.

3.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawność danych zgłoszonych w ramach prac konkursowych przez Użytkownika, gdy w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze tych danych niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

3.9. Przys­tąpi­e­nie do Konkursu jest równo­znaczne z akcep­tacją treści niniejszego Regu­laminu oraz zasad Konkursu opub­likowanych w treści ogłoszenia Konkursu.

3.10. Uczestnik może nadesłać dowolną ilość prac konkursowych.

3.11. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia pracy konkursowej, oświadcza, że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest uprawniony do  rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także przyjmuje na siebie  odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.

3.12. Uczestnik Konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności w działaniach promocyjnych podejmowanych przez Organizatora, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie

w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu,

b) wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie,

c) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie  z postanowieniami Regulaminu,

d) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie,

e) przekazywanie i emitowanie w audycjach w  środkach masowego przekazu po utrwaleniu na nośnikach obrazu;

f) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations,

g) inne przypadki rozpowszechniania zdjęć, w tym wyświetlanie zdjęć i ich utrwaleń;

 

4. WYNIKI KONKURSU I NAGRODY

4.1. Konkurs będzie podzielony na etapy trwające do końca każdego z miesięcy, w których będzie się odbywał.

4.2. Na koniec każdego miesiąca wyłonione zostaną trzy osoby, których prace konkursowe uzyskają najwięcej głosów internautów.

4.3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody.

4.4. Wyniki Konkursu oraz infor­ma­cje o lau­rea­tach będą pub­likowane przez Organizatora na stronie inter­ne­towej www.wroairport.pl oraz www.facebook.com/airport.wroclaw,  na co każdy Uczest­nik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu i poda­jąc swoje dane w przy­padku wygranej.

4.5. Osoba, której praca zdobędzie najwięcej głosów otrzyma książkę „Zorba 50 lat później” oraz zestaw gadżetów Portu Lotniczego Wrocław. Dwie kolejne osoby z największą liczbą głosów otrzymają paczki z gadżetami od Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w trakcie trwania konkursu.

4.6. W przypadku jednakowej ilości głosów, jury ma prawo do wyboru zwycięzcy.

4.7 Spośród laureatów, organizator wybierze nagrodę główną, której autor otrzyma przewodnik podróżniczy, a jego praca zostanie wydrukowana w magazynie Hi Fly.

 

5. KOMISJA I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

5.1. Do opieki nad praw­idłowym prze­biegiem Konkursu oraz do jego rozstrzygnięcia powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić będą osoby wytypowane przez Organizatora.

5.2. W przy­padku, gdy nie będzie możliwe wyłonie­nie lau­re­ata Konkursu, Orga­ni­za­tor zas­trzega sobie prawo do nieprzyz­na­nia Nagrody. Werdykt Komisji jest werdyk­tem ostatecznym.

 

6. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

6.1. Po ogłoszeniu wyników Organizator skontaktuje się z laureatami Konkursu za pomocą wiadomości w sprawie odbioru nagród, wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w wypełnionym formularzu w terminie 7 dni roboczych od zakończenia konkursu.

6.2. Uczestnik potwierdzi chęć odbioru nagrody w mailu zwrot­nym skierowanym do Orga­ni­za­tora, podając dodatkowo dane teleadresowe umożliwiające przesłanie nagrody.

6.3. W przypadku braku informacji zwrotnej w ciągu tygodnia od kontaktu z Laureatem, nagroda może zostać przekazana innemu uczestnikowi.

6.4. W przy­padku, gdy zdoby­wcą nagrody będzie jakakol­wiek osoba, która nie speł­nia warunków wskazanych w niniejszym Reg­u­laminie, osoba taka traci prawo do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręcze­niu osoba ta będzie zobow­iązana do jej zwrotu. Orga­ni­za­tor uprawniony będzie do przyz­na­nia jego nagrody ucze­stnikowi, który zaj­mował kole­jne miejsce w Konkursie lub anulowania nagrody.

6.5. W przypadku, gdy Uczestnik podjął działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia usunąć Uczestnika. Usunięcie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem Uczestnika w Konkursie.

6.6. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwi­wa­lent pieniężny.

6.7. Orga­ni­za­tor nie ponosi odpowiedzial­ności za podanie przez Uczest­nika niewłaściwych, nieprawdzi­wych lub niepełnych danych doty­czą­cych adresu zamieszkania lub innych danych uniemożli­wia­ją­cych lub opóź­ni­a­ją­cych wręcze­nie przez Orga­ni­za­tora nagród w związku z prowadze­niem Konkursu.

 

7. ROSZCZENIA I REKLAMACJE

7.1. Jakiekol­wiek roszczenia i rekla­macje związane z danym Konkursem będą przyj­mowane przez Orga­ni­za­tora jedynie drogą ele­ktron­iczną na adres: blog@wroairport.pl

7.2. Rekla­macje będą roz­pa­try­wane przez Orga­ni­za­tora w ter­minie 14 dni od daty ich otrzy­ma­nia. Orga­ni­za­tor roz­pa­tru­jąc rekla­macje stosować będzie postanowienia niniejszego Reg­u­laminu. O decyzji Orga­ni­za­tora Zgłasza­jący zostanie powiadomiony drogą elek­tron­iczną na podany przez niego e-mail.

7.3. Decyzja Orga­ni­za­tora w przed­mio­cie rekla­macji jest wiążąca i ostateczna.

7.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w przebiegu Konkursu związane z problemami technicznymi, w tym przerwy w dostawie Internetu oraz problemy w komunikacji z serwerem konkursowym.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Orga­ni­za­tor zas­trzega sobie prawo zmian niniejszego Reg­u­laminu w każdym czasie bez poda­nia przy­czyny, przy zas­tosowa­niu odpowied­nich form infor­ma­cji i zawiadomień uczest­ników Konkursu.

8.2. W sprawach nieureg­u­lowanych niniejszym Reg­u­laminem stosować się będzie odpowied­nie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z real­iza­cja Konkursu będą rozstrzy­gane przez sąd właś­ciwy miejs­cowo dla siedz­iby Organizatora.

8.3. Konkurs prowad­zony na pod­stawie niniejszego Reg­u­laminu nie jest grą losową, loterią fan­tową, zakła­dem wza­jem­nym ani loterią pro­mo­cyjną, których wynik zależy od przy­padku w rozu­mie­niu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajem­nych (Dz.U z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.).